logo livin2f20924c976cbaf329f3199215f01d90.jpg
3af69acc412dec13981ae9daf14b9810.jpg
7da5d954fedcdaf7bd092cfb53a75bbf.jpg
7ca53d2e7e1ceda5c5a623e1c58fd90e.jpg
f5c42eb659e5599aefe4ba2564f20670.jpg
c74b320fd84c9fcec584705cfea86790.jpg
3b002964fede5ebe05cba95479cdccde.jpg
8126d351e8d95d33d96d91ff19bca5cd.jpg

Slouží k získání stavebního povolení a zároveň pro kvalitní a bezproblémovou realizaci vlastní stavby. Je zpracován dvoustupňově jako dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DSP) a jako dokumentace pro provádění stavby (DPS).

DSP (Dokumentace pro stavební povolení)
Tuto dokumentaci dodáváme v pěti paré a v každém z nich jsou obsaženy tyto části:
A.  Průvodní zpráva
B.  Souhrnná technická zpráva
C.  Dokumentace stavby
   C.1.  Architektonické a stavebně technické řešení
           (technická zpráva, půdorysy základů, jednotlivých podlaží a střechy, řezy, pohledy)
   C.2.  Stavebně konstrukční řešení
           (technická zpráva, statické posouzení)
   C.3.  Požárně bezpečnostní řešení
           (technická zpráva)
   C.4.  Technika provádění staveb
           (vytápění, zdravotně technické instalace, plynová zařízení, elektroinstalace)

Výkresy jsou zpracovány v měřítku 1:100
Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení je zpracována dle přílohy č.1 vyhlášky 499/2006Sb. Rozsah této dokumentace odpovídá také vyhlášce č.503/2006Sb.

DPS (Dokumentace pro provádění stavby)
Tuto dokumentaci dodáváme ve třechparé a v každém z nich jsou obsaženy tyto části:
A.1.    Architektonické a stavebně technické řešení
          (technická zpráva, půdorysy základů, jednotlivých podlaží a střechy, řezy, pohledy, stavební
           a architektonické detaily, výpisy výrobků)

A.2.    Stavebně konstrukční řešení
          (technická zpráva, výkresy tvaru, výkresy výztuže, konstrukční detaily)
A.3.    Technika prostředí staveb
           - vytápění (technická zpráva, všechny půdorysy, schémata)
           - zdravotně technické instalace (technická zpráva, půdorysy základů a jednotlivých podlaží,
             rozvinuté řezy, axonometrie vodovodu)

           - plynoinstalace (technická zpráva, všechny půdorysy, axonometrie)*
              * projekt je součástí dokumentace pouze v případě, že zdrojem tepla je plynový kotel !
           - elektroinstalace (technická zpráva, půdorysy, rozváděč, uzemnění, bleskosvod)

Výkresy jsou zpracovány v měřítku 1:50
Dokumentace pro provádění stavby je zpracována dle přílohy č.2 vyhlášky 499/2006Sb.

zpět